คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาหลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ มาตราฐานรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ทักษะการใช้เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถวิธีการตรวจและวินิจฉัยผลตามกฎหมายกำหนด

รูปแบบการอบรม

เรียนด้วยตนเอง (self-paced)

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจหลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของการตรวจสภาพรถของ รถยนต์ รถโดยสารและรถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของ รถจักรยานยนต์
2. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามหลักปฏิบัติของผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ
3. มีทักษะการใช้เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ
4. สามารถตรวจและวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถโดยสารและรถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของได้ตามที่กฎกระทรวงกำหนด

เหมาะสำหรับ

ผู้ขอบัตรประจำตัว ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ รถยนต์ รถโดยสารและรถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของ รถจักรยานยนต์

การผ่านหลักสูตร

- ศึกษาบทเรียน โดยใช้ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
- ทำแบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน (Pre-test) ของทุกบท
- ทำแบบทดสอบหลังจบบทเรียน (Post-test) ของทุกบท และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ภายในเวลาที่กำหนด
- ทำแบบทดสอบ (Final Exam) ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- การทำแบบทดสอบทุกบท ไม่มีการเฉลย ผู้เข้าอบรมต้องค้นหาทุกคำตอบด้วยตนเอง โดยการศึกษาทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ตลอดช่วงระยะเวลาออนไลน์
- การผ่านหลักสูตรจะพิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบ (Final Exam) และระยะเวลาศึกษาบทเรียนรวมตามงื่อนไขที่กำหนด

ทีมผู้สอน

1. นายชฎาธช ขำนิพัทธ์ นักวิชาการขนส่ง สำนักวิศวกรรมยานยนต์
2. นายสุตผล ทองมาก นักวิทยาศาสตร์ สำนักวิศวกรรมยานยนต์
3. นายคณิตพงศ์ บัณฑิตเสาวภาคย์ วิศวกรเครื่องกล สำนักวิศวกรรมยานยนต์
4. นายคารม หนูนำวงศ์ นายช่างตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
5. นายปัญญา สุทธิเจษฎาโรจน์ นายช่างตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
6. นายณัฐพล สารถ้อย นายช่างตรวจสภาพรถ ชำนาญงาน สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก
7. นายดิเรก บริหาร วิศวกรเครื่องกล สำนักวิศวกรรมยานยนต์
8. นายธัชพล บุญยฤทธิ์ นิติกร กองการเจ้าหน้าที่

ผู้พัฒนาหลักสูตร

งานพัฒนาการตรวจสภาพรถ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ (สนว.) โทร 099-015-7114 https://www.facebook.com/data.dic

โครงสร้างหลักสูตร

 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสภาพและความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการสถานตรวจสภาพรถ
 ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถ ผ่านสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก
 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
 การตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์
 การตรวจพินิจรถยนต์
 การตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
 หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ วิธีการตรวจสภาพรถและวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ
 จริยธรรมและการบริการประชาชน
 วีดีทัศน์วิธีการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สำหรับสถานตรวจสภาพรถ
 วิเคราะห์โจทย์จากกรณีศึกษา
 แบบทดสอบ (Final Exam)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ถาม: ถ้าปัญหาการใช้งานระบบ ต้องทำอย่างไร
ตอบ: ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
- ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาได้ที่ FAQ
- ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจาก “คู่มือการใช้งานระบบ”
- หากท่านพบปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งข้อมูลปัญหาได้ที่ โทร 099-015-7114 (ให้บริการในวันเวลาราชการ)
ถาม: มีข้อสงสัยในประเด็นเนื้อหาหรือการใช้งานระบบจะทำอย่างไร
ตอบ: ตั้งกระทู้ถามในเมนูเว็บบอร์ดจะมีผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตรคอยตอบคำถามที่ท่านสงสัย (หมายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตร ไม่สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาการเข้าใช้งานระบบ โปรดติดต่อ งานพัฒนาการตรวจสภาพรถ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ (สนว.) โทร 099-015-7114 https://www.facebook.com/data.dic (ให้บริการในวันเวลาราชการ)

หากท่านกำลังติดปัญหา อ่านคู่มือที่นี่