ภาพงานกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจ และวินิจฉัยผลการตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมสกายวิว กรุงเทพมหานคร

คำอธิบาย

วันที่ 3 มี.ค.2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสกายวิว กรุงเทพมหานคร นายชีพ น้อมเศียร ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจ และวินิจฉัยผลการตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ การตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศต่าง ๆ ซึ่งผลจากการประชุมจะนำมาพิจารณากำหนดเป็นหลักเกณฑ์การตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานด้านวิชาการ ภาคอุตสาหกรรม สถานตรวจสภาพรถ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รองรับกระแสการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion) ทั้งนี้ เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกสามารถนำไปประกอบการพัฒนาแนวทางการตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสม และทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมต่อไป

หากท่านกำลังติดปัญหา อ่านคู่มือที่นี่